Sociaal zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op het verschaffen van bestaanszekerheid. Nederland kent een uitgebreid stelsel aan regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid. Het sociaal zekerheidsrecht is voortdurend in beweging. De vele recente wijzigingen in de regelgeving maken dit rechtsgebied bijzonder complex.

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen zaken die onder meer betrekking hebben op:

  • uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld Ziektewet, WIA, WAJONG, IOAW, IOAZ en WAO)
  • uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld WW, WWB en WWIK)
  • Participatiewet
  • voorzieningen voor gehandicapten
  • AOW, kinderbijslag (AKW), en uitkeringen van nabestaanden (Anw)
  • toeslagen op grond van de Toeslagenwet
  • studiefinanciering

Indien u het niet eens bent met een besluit of u geen beslissing krijgt op uw aanvraag voor een uitkering, dient tijdig bezwaar te worden ingediend. Een bezwaarschrift dient in de regel binnen zes weken na dagtekening van het besluit te worden ingediend (ZW binnen 2 weken). Het is dan ook van belang dat u op korte termijn contact opneemt met Mauritz Advocatuur voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.