Huurrecht

Het huurrecht kent een uitgebreide wettelijke regeling en onderscheidt drie type huur: huur van een woning, een middenstandsbedrijfsruimte (bijv. een winkel) en overige bedrijfsruimte (bijv. kantoorruimte). Voor iedere vorm van huur geldt een ander huurregime, en zijn er verschillende regels van toepassing.

Een aantal van de wettelijke bepalingen zijn van dwingend recht, dit betekent dat partijen onderling geen rechtsgeldige afwijkende bepalingen kunnen maken. Als u met huur of verhuur te maken krijgt, is het dus van groot belang dat u op de hoogte bent van deze wettelijke bepalingen.

Voor advies en bijstand op het gebied van deze wettelijke regelingen kunt u terecht bij Mauritz Advocatuur in Woerden. Als specialist vastgoedrecht / huurrecht is mr. Mauritz als advocaat niet alleen goed op de hoogte van deze wettelijke regelingen, maar uiteraard is zij ook bekend met de rechtspraak over o.a. de volgende onderwerpen:

 • huurovereenkomst
  Huurder en verhuurder leggen de gemaakte afspraken vast in een huurovereenkomst. Omdat de wet een aantal dwingend rechtelijke bepalingen kent, zijn niet alle afspraken rechtsgeldig. Om te voorkomen dat achteraf blijkt dat uw afspraken niet rechtsgeldig zijn, is het belangrijk vooraf deskundig advies in te winnen.
 • huurbescherming
  De huurder (van woonruimte) geniet huurbescherming. Dit betekent dat de overeenkomst niet zomaar kan worden beëindigd. De wet geeft regels om de huurder te beschermen. De mogelijkheid van onderhuur wordt in veel huurcontracten uitgesloten met een verbod tot onderhuur.
 • huurprijs
  De wet geeft ook bepalingen met betrekking tot de huurprijs. Zo mag een huurder niet onverwachts met een enorme huurverhoging worden geconfronteerd. En wat kunt u doen als verhuurder als uw huurder de huurprijs niet betaalt? 
 • beëindiging huurovereenkomst
  Voor zowel huurder als verhuurder gelden er regels met betrekking tot de beëindiging van de huurovereenkomst. Een huurovereenkomst kan om meerdere redenen beëindigd worden. Wat te doen bij tussentijdse opzegging of overlijden van een van de partijen?
 • onderhoud
  Huurder en verhuurder hebben beiden verplichtingen op het gebied van onderhoud. In beginsel is het ‘klein onderhoud’ voor rekening van de huurder en ‘groot onderhoud’ voor rekening van verhuurder. Als een verhuurder een pand wil renoveren kan de huurder verplicht zijn hieraan medewerking te verlenen. 
 • burenrecht
  Het burenrecht hangt in veel gevallen nauw samen met het huurrecht. Het burenrecht regelt de verplichtingen van buren onderling. Als het geschil twee huurders betreft die beide van dezelfde huurder huren, dan kan ook de verhuurder bemiddelen. De regels van het burenrecht gelden uiteraard ook voor eigenaren van woningen