Privacyverklaring Mauritz Advocatuur

Mauritz Advocatuur is de eenmanszaak van mr. H.M. Mauritz. Onderstaande privacyverklaring geeft invulling aan de informatieplicht van Mauritz Advocatuur als verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inleiding

Mauritz Advocatuur hecht veel waarde aan een juiste omgang (‘verwerking’) en bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u onder meer welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, voor welke doelen dat gebeurt en welke rechten u heeft. Indien u daarna nog vragen heeft of nadere informatie wenst, verwijzen wij u naar de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Mauritz Advocatuur met de grootst mogelijke zorg verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Mauritz Advocatuur conformeert zich hierbij aan de daarvoor toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Advocatenwet en de Verordening op de Advocatuur.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. De gegevens van andere, niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen, zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG en deze privacyverklaring en zij kunnen aan deze verklaring geen rechten ontlenen. Wanneer in deze privacyverklaring het woord ‘persoon’ of ‘personen’ staat, worden daarmee uitsluitend een of meerdere natuurlijke personen bedoeld.

Van wie verwerkt Mauritz Advocatuur persoonsgegevens?

 • persoonsgegevens van cliënten, wederpartijen, collega advocaten en andere aan cliënten gelieerde personen;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Mauritz Advocatuur;
 • medewerkers van Mauritz Advocatuur;
 • contactpersonen van leveranciers waarmee Mauritz Advocatuur een overeenkomst heeft.

Welke persoonsgegevens verwerkt Mauritz Advocatuur?

Mauritz Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens die direct of indirect aan ons zijn verstrekt. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie van een persoon en waarmee die persoon op eenvoudige wijze kan worden geïdentificeerd.

Persoonsgegevens die Mauritz Advocatuur verwerkt zijn o.a. uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, BSN en overige gegevens die nodig zijn met het oog op onze dienstverlening.

Om welke reden(en) (de ‘grondslag’) verwerkt Mauritz Advocatuur uw persoonsgegevens?

Mauritz Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een of meerdere redenen zijn, te weten, wanneer:

 • u Mauritz Advocatuur toestemming heeft gegeven voor de verwerking;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Mauritz Advocatuur in het kader van uw adviesvraag of rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure;
 • de bemiddeling en verwijzing;
 • het innen van declaraties;
 • Mauritz Advocatuur een wettelijke verplichting heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals in het geval van de Advocatenwet, de Verordening op de Advocatuur en eventueel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT);
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • Mauritz Advocatuur een gerechtvaardigd belang heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor het versturen van een mailing).

Voor welke doelen mag Mauritz Advocatuur uw persoonsgegevens gebruiken?

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • de aanleg en het bijhouden van een cliëntenbestand;
 • het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht / de verlening van juridische diensten (advies/procedurele bijstand);
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact met cliënten en andere betrokkenen;
 • voor zover het oorspronkelijke doel dat toelaat kan Mauritz Advocatuur de door u verstrekte persoonsgegevens ook verder verwerken in verband met daarmee verenigbare doeleinden.

Verwerker

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Mauritz Advocatuur een derde (‘de verwerker’) opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. In dat geval sluit Mauritz Advocatuur een verwerkersovereenkomst met de verwerker om te garanderen dat de verwerker uw persoonsgegevens conform de gangbare privacy wet- en regelgeving verwerkt. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Mauritz Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Mauritz Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Ontvangers persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen binnen Mauritz Advocatuur met andere medewerkers gedeeld worden. Deze medewerkers hebben allen een (afgeleid) beroepsgeheim en zullen uw gegevens vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid behandelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens met derden worden gedeeld indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht (advies of procedure), zoals de (advocaat van) de wederpartij, (medewerkers van) gerechtelijke instanties en bestuursorganen.

Mauritz Advocatuur geeft uw gegevens niet door naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Beveiliging

Mauritz Advocatuur heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen of verlies, beschadiging of ongeoorloofde toegang.

Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall, worden elektronische berichten versleuteld verzonden, zijn uw persoonsgegevens enkel toegankelijk na het ingeven van wachtwoorden die regelmatig gewijzigd worden en wordt de HTTP verbinding naar het CRM systeem geforceerd over SSL/TLS voor optimale versleuteling en beveiliging. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens fysiek beveiligd in afgesloten ruimtes.

Enkel daartoe geautoriseerde personen die beschikken over een (afgeleid) beroepsgeheim hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Op het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens zijn wettelijke bewaartermijnen van toepassing, waarbij uw gegevens niet langer bewaard worden dan (wettelijk) noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt zijn.

Welke rechten hebt u?

Ten aanzien van het gebruik door Mauritz Advocatuur van uw persoonsgegevens komen u verschillende rechten toe. Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkenen begrepen:

Recht op informatie

U kunt deze privacyverklaring alsmede aanvullende informatie over deze privacyverklaring ontvangen.

Recht op inzage

U kunt Mauritz Advocatuur vragen om inzage in de persoonsgegevens die over en van u worden verwerkt. Na ontvangst van uw verzoek zal Mauritz Advocatuur u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan Mauritz Advocatuur een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie

U kunt Mauritz Advocatuur verzoeken om onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt dat doen door toezending van de juiste gegevens, door de gegevens completeren, door het insturen van een aanvullende verklaring of gegevens of door het doorgeven van de gewijzigde gegevens.

Recht op verwijdering

U kunt Mauritz Advocatuur verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast is Mauritz Advocatuur verplicht om uw persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen, bijvoorbeeld in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens heeft ingetrokken en er geen andere reden (‘grondslag’) is voor verwerking ervan of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking

U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Na het verkrijgen van een beperking van de verwerking zal Mauritz Advocatuur uw persoonsgegevens niet meer verwerken, maar enkel nog opslaan. Als er een beperking rust op de verwerking van uw persoonsgegevens en deze weer zal worden opgeheven, wordt u daarover voorafgaand door Mauritz Advocatuur op de hoogte gesteld.

Recht op het overdragen van gegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens, die u aan Mauritz Advocatuur hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als dat technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mauritz Advocatuur. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Intrekking toestemming

Indien u Mauritz Advocatuur toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. De eerdere verwerking van uw persoonsgegevens wordt niet door het intrekken van de toestemming met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt en doet ook geen afbreuk aan eerdere rechtmatige verwerkingen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Mauritz Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto of BSN-nummer. Mauritz Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Mauritz Advocatuur de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Social media

Op de website(s) van Mauritz Advocatuur zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Mauritz Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Mauritz Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet door Mauritz Advocatuur verkocht aan derden.

Op de website(s) biedt Mauritz Advocatuur een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens. Mauritz Advocatuur is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Mauritz Advocatuur dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Klacht

Als u van mening bent dat Mauritz Advocatuur de verplichtingen uit de AVG niet of onvoldoende naleeft, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een juiste naleving van de AVG en aanverwante wet- en regelgeving en behandelt klachten over mogelijke inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens.

De contactgegevens van de toezichthouder vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Mauritz Advocatuur behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te kunnen wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving of bij belangrijke veranderingen in het

gebruik (‘verwerken’) van persoonsgegevens. Op de website staat steeds de laatste versie van de privacyverklaring.

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Mauritz Advocatuur, gevestigd te (3443 XA) Woerden aan Rietveld 25.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met mr. H.M. Mauritz.

Neem contact op via e-mailadres info@mauritzadvocatuur.nl of via telefoonnummer 0348-342132.

Deze privacyverklaring is voor het laatst op 6 mei 2019 bijgewerkt.